Nieruchomość gruntowa

Data licytacji 27.11.2017


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2017r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 38-400 Krosno, ul.Olejarska 38A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Warunek, położonej: 38-455 Głowienka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 78096 [NKW: KS1K/00078096/9]

Nieruchomość stanowi dziłka gruntowa nr 1554/2 o pow. 0,2400 ha. Działka leży na obrzeżu obrębu miejscowości Głowienka, ma regularny kształt bardzo wąskiego prostokąta. Według ewidencji grutów w skład użytków działki wchodzą: grunt orny klasy RIIIb, RIVa i RIVb.

Suma oszacowania wynosi 3 400,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 550,00zł. Licytacja zostanie przeprowadzona wg zasad ustalonych przez kpc.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 340,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w kancelarii komornika. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 - kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 05.12.2017 Lokal użytkowy
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 04.12.2017 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 15.11.2017 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Zobacz wszystkie »