Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 21.11.2017


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 104 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomośc należącej do dłużnika: Andrzej Krawczyk położonej: 38-460 Jedlicze, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 61254 [NKW: KS1K/00061254/3]

o godz. 13:00 - działka nr 286/1 o pow. 0,2333 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej = 194,86 m2 i obiektem gospodarczym o pow. 122,40 m2. Przedmiotowa działka jest uzbrojona w prąd, gaz, kanalizację oraz wodociąg.
Suma oszacowania wynosi 284 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 420,00zł.

o godz. 13:10 - działka gruntowa nr 326/1 o pow. 0,8938 ha.
Suma oszacowania wynosi 12 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 230,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 05.12.2017 Lokal użytkowy
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 04.12.2017 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 15.11.2017 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Zobacz wszystkie »