Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 15.11.2017


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Cypcar, Aleksandra Cypcar położonej: 38-520 Rymanów, Ladzin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 60144 [NKW: KS1K/00060144/2]

Nieruchomość składa się z działki o nr 614 o pow. 0,3300 ha położonej w Ladzinie przy ul. Rzeszowskiej 199, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym. W zachodniej części działki jest usytuowany budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej z bali. W środkowej częsci działki jest usytuowany budynek mieszkalny murowany. Jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, w połowie parterowym w połowie piętrowym. Program funkcjonalno-użytkowy budynku zakłada podział na strefy: dzienną - usytuowaną w poziomoe półpiętra i sypialnią - na pierwszym piętrze i na poddaszu oraz gospodarczą zlokalizowaną w wysokim podpiwniczeniu. W przyziemiu budynku zlokalizowany jest garaż, kotłowania, kuchnia i łazienka. Na parterze budynku mieści się: wiartołap, korytarz, duży pokój z wyjściem na balkon oraz kuchnia. Na półpiętrze zlokalizowane są: łazienka i trzy pokoje a na poddaszu dwa pokoje. Budynek gospodarczy - obiekt wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej, funkcjonalnie składa się z pomieszczenia gospodarczego stodoły i obory. Dach dwuspadowy, konstrukcja grewniana - kryta częsciowo eternitem i blachą płaską.

Suma oszacowania wynosi 367 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 790,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 05.12.2017 Lokal użytkowy
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 04.12.2017 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 15.11.2017 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Zobacz wszystkie »