OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Data licytacji 18.12.2017


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 31064

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Kurek, położonej: 38-458 Chorkówka, Bóbrka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 31064 [NKW: KS1K/00031064/5]

godz. 10:00 - działka nr 1199/2 o pow. 0, 0400 ha. Suma oszacowania wynosi 4 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 133,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 470,00zł

godz. 10:10 - działka nr 370/6 o pow. 0, 3100 ha. Suma oszacowania wynosi 36 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 133,33zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 620,00zł

godz. 10:20 - działka nr 417/1 o pow. 0, 3500 ha. zabudowana, murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. mieszkalnej = 79,74m2. Suma oszacowania wynosi 117 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 533,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 780,00zł.

Budynek mieszkalny parterowy, podpiwniczony. W budynku mieszczą się: pomieszczenia gospodarcze i hydrofornia, na parterze zlokalizowane są: trzy pokoje, ganek, korytarz, kuchnia, łazienka oraz przechodnia spiżarka z drabiną na poddasze. Do elewacji północnej dobudowana jest drewniana szopa, bez fundamentów i bez posadzek.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ostatnio dodane licytacje

Zobacz wszystkie »