DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Data licytacji 12.01.2018


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 20381

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-01-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowy w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Beata Szafran, Marek Szafran położonej: 38-422 Krościenko Wyżne, Krościenko Wyżne, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20381 [NKW: KS1K/00020381/3]

Nieruchomość stanowi: działka nr 3084/1 o pow. 993 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej = 105,06 m2 i obiektem gospodarczym o pow. 37,00m2

Suma oszacowania wynosi 89 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 766,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 965,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000.Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 12.01.2018 DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 06.02.2018 DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Zobacz wszystkie »