DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Data licytacji 06.02.2018

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-02-2018r. w kancelarii mieszczącej się 38-400 Krosno, ul. Olejarska 38A , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Arkadiusz Janda
godz. 09:00
1/2 część nieruchomości położonej: 36-213 Haczów, Haczów, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3059 [NKW KS1B/00003059/3]. Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 137 o pow. 0,1200 ha.
Suma oszacowania wynosi 3 800,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 900,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 380,00zł
godz.09:15
nieruchomość położona: 36-200 Brzozów, Jabłonica Polska, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6722 [NKW KS1B/00006722/3].
Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 518/1 o pow. 0,2000 ha.
Suma oszacowania wynosi 3 500,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 750,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 350,00zł
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w kancelarii komornika. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 - kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 12.01.2018 DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 06.02.2018 DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Zobacz wszystkie »