Nieruchomość zabudowana obiektami produkcyjnymi o łącznej pow. użytk. = 2774,40 m2

Data licytacji 08.11.2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 118940


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 118940 [NKW: KS1K/00118940/4]

Nieruchomość stanowią działki gruntowe: nr 88/45 o pow. 0,5500 ha, nr 88/46 o pow. 0,4912 ha zabudowane obiektami produkcyjnymi o łącznej pow. użytk. = 2774,40 m2. W hali usytuowanej na terenie działki nr 88/46 wydzielone są pomieszczenia malarni, spawalni, zaplecze sanitarnie i pomieszczenia pomocnicze. W pomieszczeniu malarni zamontowana kabina lakiernicza wraz z suszarnią (pominięte w wycenie). Do północnej ściany szczytowej dostawione są pomieszczenia kompresorowni i rozdzielni elektrycznej. W łączniku i zarazem w przewiązce zlokalizowane jest pomieszczenie biurowe. W drugiej hali produkcyjnej posadowionej na działce gruntowej nr 88/45 mieści się magazyn oraz nieukończona część biurowa. W części biurowej wykonane są ścianki działowe, brak jest częściowo sufitów i drzwi wejściowych do pomieszczeń. W tej hali produkcyjnej przy ścianie szczytowej północnej wykonany jest dok załadunkowy z obniżonym terenem w celu umożliwienia załadunku towarów na samochody ciężarowe.

Dane  techniczne  obiektów:

              -  długość  1  hali:……………………………………           55,26 m

              -  szerokość  1  hali:…………………………………           24,57 m

              -  łączna  powierzchnia  zabudowy dwóch

                 hal  wraz  z   łącznikami  i  dobudówkami

                 w  części   północnej  jednej   z  hal :..................       2 811,63 m2                                
                 (w tym dwie hale -2715,47m2, łączniki-62,10m2,

                 ( kompresorownia i rozdzielnia -  34,06m2)

              -  ogółem  powierzchnia  użytkowa:...................       2 774,40 m2

              -  wysokość użytkowa  skrajna:……………………               3,21 m


Suma oszacowania wynosi 2 706 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 029 500,00zł + 23% podatku VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 21.11.2018 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 19.11.2018 Dom
Data licytacji: 14.11.2018 nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 13.12.2018 Nieruchomość gruntowa (LAS)
Zobacz wszystkie »