Nieruchomość gruntowa (LAS)

Data licytacji 13.12.2018

WIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 63836

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2018r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 38-400 Krosno, ul. Olejarska 38A, odbędzie się druga licytacja 1/6 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 38-454 Tylawa, Zyndranowa, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 63836 [NKW: KS1K/00063836/1]

Nieruchomość stanowi działką nr 9 o pow. 16,64000 ha. położona w obrębie wsi Zyndranowa w gminie Dukla. Leży ona w terenach leśnych i nie ma do niej wydzielonej drogi dojazdowej. Jej teren jest zróżnicowany z występującymi wąwozami. Teren działki porośnięty jest drzewostanem jodłowo-bukowym (z niewielką domieszką jawora, wiązu górskiego i grabu). Konfiguracja terenu wskazuje na możliwość prowadzenia gospodarki leśnej.

Suma oszacowania wynosi 124 700,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 62 350,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 12 470,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w kancelarii komornika.
Rękojmię należy uiścić bezpośrednio w kasie Kancelarii czynnej od pon. do pt. w godz. 07:30-15:30 lub na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 tytułem: rękojmia, imię i nazwisko licytanta, sygn. akt KM 1916/15 - kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).