Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 87/8 o pow. 0,0500ha

Data licytacji 28.03.2019


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 76708

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2019r. o godz. 10:00 w kancelarii mieszczącej się 38-400 Krosno, ul. Olejarska 38A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-485 Jaśliska, Wola Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 76708 [NKW: KS1K/00076708/9]

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 87/8 o pow. 0,0500ha. Działka ma kształt wąskiego prostokąta i leży w terenie z małym spadkiem w kierunku wschodnim. W skład jej użytków w całości wchodzi pastwisko klasy Ps IV.

Suma oszacowania wynosi 1 400,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 050,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 140,00zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w kancelarii komornika.
Rękojmię należy uiścić bezpośrednio w kasie Kancelarii czynnej od pon. do pt. w godz. 07:30-15:30 lub na konto komornika:SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 tytułem: rękojmia, imię i nazwisko licytanta, sygn. akt KM oraz nr działki.- kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Asesor Komorniczy                                                                                       Komornik Sądowy
Andrzej Dębski                                                                                              Marcin Marczak