Nieruchomość o pow. 0,0249 ha, zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej = 204,33m2

Data licytacji 11.04.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się pierwsza licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 38-400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 19c, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41515 [NKW: KS1K/00041515/5]

Nieruchomość stanowi działka nr 2681 o pow. 0,0249 ha, zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej = 204,33m2

W części północnej do budynku dostawiony jest parterowy obiekt, do którego podciągnięty jest gazociąg z odłączonym licznikiem. Obiekt ten posadowiony jest na działce gminnej nr 2682, nie jest on naniesiony na mapie i istnieje duże prawdopodobieństwo że został on wybudowany bez pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe ta parterowa w/w część budynku nie została uwzględniona w wycenie.
Suma oszacowania wynosi 291 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 250,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                       Komorniczy Komornik Sądowy

                                                                                                                                  Marcin Marczak