Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 07.05.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2019r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-520 Rymanów, Ladzin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 60144 [NKW: KS1K/00060144/2]

Nieruchomość składa się z działki o nr 614 o pow. 0,3300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 164,50m2 położonej w Ladzinie przy ul. Rzeszowskiej 199, drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 105,30 położonej w Ladzinie przy ul. Rzeszowskiej 201 oraz obiektem gospodarczym o pow. użyt. 137,70m2.

Suma oszacowania wynosi 251 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 325,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 110,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.