OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 41515 nr dz. 2681

Data licytacji 04.07.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-07-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 sala 204 odbędzie się druga licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 38-400 Krosno, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41515 [NKW: KS1K/00041515/5]


Nieruchomość stanowi działka nr 2681 o pow. 0,0249 ha, zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej = 204,33m2 . W części północnej do budynku dostawiony jest parterowy obiekt, do którego podciągnięty jest gazociąg z odłączonym licznikiem. Obiekt ten posadowiony jest na działce gminnej nr 2682, nie jest on naniesiony na mapie i istnieje duże prawdopodobieństwo że został on wybudowany bez pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe ta parterowa w/w część budynku nie została uwzględniona w wycenie.


Suma oszacowania wynosi 291 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.