Lokal użytkowy

Data licytacji 05.12.2017


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bogumiła Deptuch, Artur Deptuch, Dariusz Deptuch w udziale po 1/3 części, położonej: 38-400 Krosno, Krosno-Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 95908 [NKW: KS1K/00095908/0]

Nieruchomość stanowi działka o nr 1935/13 o pow. 0,0021 ha zabudowana pawilonem handlowym o pow. użytkowej = 10,37m2. Nieruchomość zlokalizaowana jest w ścisłym centrum miasta i bezpośrednio przy ul. Legionów.
Pawilon handlowy został wybudowany w technologii tradycyjnej, jako murowany. Sciany z zewnątrz są ocieplone, a przy ziemi wykończone klinkierowym cokołem. Jest on kryty drewnianym i czterospadowym dachem. Wewnątrz posadzki wykończone są płytkami gressowymi, a ściany tynkiem i panelami. Obiekt wyposażony jest w prąd, wodę, i kanalizację. Od strony ulicy zamontowane są stalowe drzwi i stalowa witryna. Od strony zachodniej przy pawionie wykonane jest zadaszenie z elementów stalowych.

Budynek stanowi pustostan.

Suma oszacowania wynosi 46 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 680,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 05.12.2017 Lokal użytkowy
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 04.12.2017 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 15.11.2017 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Zobacz wszystkie »