Lokal mieszkalny

Data licytacji 04.12.2017

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-12-2017r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 304 odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność - Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste dłużnikowi: Paweł Ryczek, położonej: 38-450 Dukla, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 70966 [NKW: KS1K/00070966/3]

Nieruchomość stanowi działka nr 6/278 pow. 0,0948 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym Kopernika 7A w Dukli. Jest ona uzbrojona w pełną infrastrukturę techniczną, tj, w prąd, instalację wodno - kanalizacyjną i gaz.

godz. 09:10 - prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytk. = 63,50m2 wraz z udziałem 635/2336 cz. w częściach wspólnych budynku w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 6/278 o pow. 0,0948 ha. Suma oszacowania wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł.

Lokal znajduje się w południowej części budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wiatrołapu i korytarza. Lokal nie jest zamieszkały

godz. 09:20 - prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytk. = 71,90m2 z udziałem 719/2336 cz. w częściach wspólnych budynku w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 6/278 o pow. 0,0948 ha. Suma oszacowania wynosi 52 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 260,00zł.

Lokal znajduje się w środkowej części budynku. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wiatrołapu, i korytarza, spiżarki i składzika. Lokal nie jest zamieszkały.

godz. 09:30 - prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytk. = 98,20 m2 wraz z udziałem 982/2336 cz. w częściach wspólnych budynku w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 6/278 o pow. 0,0948 ha. Suma oszacowania wynosi 98 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 870,00zł.
Lokal znajduje się w północnej części budynku. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i korytarza. . Lokal jest zamieszkały.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ostatnio dodane licytacje

Data licytacji: 05.12.2017 Lokal użytkowy
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 27.11.2017 Nieruchomość gruntowa
Data licytacji: 04.12.2017 Lokal mieszkalny
Data licytacji: 15.11.2017 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Zobacz wszystkie »