Nieruchomość gruntowa nr 1078/1 o pow. 0,1300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym

Data licytacji 13.12.2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 20458

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, Łężany, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20458 [NKW: KS1K/00020458/4]

Nieruchomość gruntowa nr 1078/1 o pow. 0,1300 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej = 92,15m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytk. = 68,80 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, kanalizację sanitarną, w wodociąg i gaz. Na terenie działki wykonana jest studnia wodna, z której woda jest doprowadzona do budynku. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest w elewacji wschodniej, a drugie przez ganek w elewacji zachodniej. W podpiwniczeniu budynku o wysokości 170 cm zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze. W jednym z nich znajduje się hydrofor. Na parterze mieszczą się: ganek. korytarz, kuchnia, trzy pokoje, łazienka i spiżarka.

Suma oszacowania wynosi 160 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 375,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.