druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

Data licytacji 28.03.2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2019r. w kancelarii mieszczącej się 38-400 Krosno, ul.Olejarska 38A odbędzie się

o godz. 09:00 - druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości działka nr 403 o pow. 1,5100 ha położonej: 38-473 Pietrusza Wola, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 4139/4 [NKW: KS1K/00004139/4]. Suma oszacowania wynosi 22 900,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 11 450,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 2 290,00zł.

o godz. 09:10 - druga licytacja 1/2 niewydzielonej częsci nieruchomości działka nr 741/3 o pow. 0,3500ha położonej: 38-473 Łęki Strzyżowskie, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1453 [NKW: KS1K/00014536/0]. Suma oszacowania wynosi 8 050,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 4 025,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 805,00zł.

o godz. 09:20 - druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości działka nr 1066/27 o pow. 0,3900ha położonej: 38-473 Łęki Strzyżowskie, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20765/9 [NKW: KS1K/00020765/9]. Suma oszacowania wynosi 2 700,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 350,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 270,00zł.

o godz. 09:30 - druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości działka nr 1066/28 o pow. 0,4500ha położonej: 38-473 Łęki Strzyżowskie, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 20765 [NKW: KS1K/00020765/9]. Suma oszacowania wynosi 3 000,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 500,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 300,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywcy nie przysługuje prawo do roszczenia z tytułu rękojmi za wady zakupionych ruchomości (art. 879 kpc). Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia natychmiast 20% ceny wylicytowanej ruchomości, pozostałą kwotę zaś dnia następnego do godz. 12-tej w kancelarii komornika.
Rękojmię należy uiścić bezpośrednio w kasie Kancelarii czynnej od pon. do pt. w godz. 07:30-15:30 lub na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 tytułem: rękojmia, imię i nazwisko licytanta, sygn. akt KMP 3/17 oraz nr działki.- kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego: - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1), - złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4), - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2), - złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2). - złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4). Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3. Powyższe dokumenty należy złożyć Komornikowi przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku nie wylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).