Pierwsza licytacja nieruchomości KW 73226, KW 78418, KW 34277

Data licytacji 08.05.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości :

godz. 09:45 - działka nr 318 o pow. 1,0400 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 73226 [NKW: KS1K/00073226/5].
Suma oszacowania wynosi 43 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 390,00zł.

godz.10:00 - działka nr 319/1 o pow. 0,3000 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 78418 [NKW: KS1K/00078418/3].
Suma oszacowania wynosi 4 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 440,00zł.

godz.10:15 - działka nr 319/2 o pow. 0,4500 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 78418 [NKW: KS1K/00078418/3]
Suma oszacowania wynosi 6 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 660,00zł.

godz.10:30 - działka nr 320 o pow. 1,7100 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: KS1K/00034277/2]
Suma oszacowania wynosi 38 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 870,00zł.

godz.10:45 - działka nr 317 o pow. 0,4600 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: KS1K/00034277/2]
Suma oszacowania wynosi 6 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 670,00zł.

godz.11:00 - działka nr 308/2 o pow. 0,1700 ha położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: KS1K/00034277/2]
Suma oszacowania wynosi 11 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 140,00zł.

godz.11:15 - działka nr 308/1 o pow. 0,5100 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. = 132,81 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej pow. użyt. = 271,03m2 położona: 38-460 Jedlicze, Moderówka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: KS1K/00034277/2]
Suma oszacowania wynosi 23 2 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 225,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 230,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego: - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1), - złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ze wskazaniem daty początkowej tego zameldowania (art. 7 ust. 4), - złożyć oświadczenie poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta o posiadanym areale (art. 7 ust. 5 pkt 2), - złożyć zaświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych (art. 6 ust. 2 pkt 2). - złożyć ewentualną zgodę na nabycie wydaną przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej prawomocnej (art. 2a ust. 4). Dzierżawca nieruchomości może złożyć dokumenty wskazane w treści art. 3. Powyższe dokumenty należy złożyć Komornikowi przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku nie wylicytowania nieruchomości dokumenty zostaną zwrócone licytantowi

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 38-400 Krosno ul. Olejarska 38A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                             Komornik Sądowy
                                                                                                               Marcin Marczak