OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Data licytacji 17.06.2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 204 odbędzie się druga licytacja nieruchomości :

o godz. 13:00 - nieruchomość oznaczona działki nr 138, 141/3, 142/3, 143/6 o łącznej pow. 0,5500 ha zabudowane obiektami produkcyjno-magazynowo-biurowymi nieczynnej huty szkła o łącznej pow. użytkowej = 1821,05 m2 oraz stalową dobudowaną wiatą o pow. użytkowej = 168,80 m2 położonej: 38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 91833 [NKW: KS1K/00091833/5]. Suma oszacowania wynosi 541 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 360 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 140,00zł.

o godz 13:15 - 1/3 cz. jako udział w nieruchomości oznaczonej działkami nr 135/3 i 135/4 o łącznej pow. 0,1900ha położonej: 38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 360781 [NKW: KS1K/00036078/1]. Suma oszacowania wynosi
8 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 733,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 860,00zł.

o godz 13:30 - 1/2 cz. jako udział w nieruchomości oznaczonej działkami nr 141/2, 142/2 i 143/5 o łącznej pow. 0,0900 ha położonej: 38-423 Targowiska, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 91834 [NKW: KS1K/00091834/2]. Suma oszacowania wynosi 6 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 610,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.